Prisliste og transportvilkår

Årets lønnsoppgjør er ferdig forhandlet mellom NNHO og LO.
Sjåfører i uregulerte områder (Bergen) gis en økning med 1,2 % poeng, hvilket tilsvarer etter gjeldende omregningsmodell en økning med 3 % på Taxi 1 sine takster.
Vedlagt er ny prisliste. 


Kjære kunde. Takk for at dere har benyttet våre tjenester, kanskje over mange år.
En av taxinæringens store utfordringer i Bergen er sterkt økende bompenger og nye holdeplassavgifter (flyplasser, sykehus, kaier m.f.) både i Bergen på Askøy. 

For at drosjenæringen skal forbli bærekraftig må bompenger dekkes direkte av kunden, så lenge drosjene ikke får tilsvarende fritak som annen kollektivtransport.
Taxi 1 vil fra 22.3.2017 oppkreve en "andel bompenger" pr tur. Teknisk gjennomføres dette ved at turen "hopper opp" med kr 17 når taksameteret stoppes, selv om drosjen fysisk ikke har passert en bomstasjon med passasjer i bil. 

Dette fordi:
Drosjen må i mange tilfeller passerer en bomstasjon for å hente passasjer eller kjøre gjennom en bomstasjon for å komme tilbake til utgangspunktet.
Andel bompenger er fast med kr 17 selv om drosjen avkreves bompenger med høy sats (kr 38) eller rushtidssats (kr 45 til kr 90)
Andel bompenger er fast med kr 17 selv om drosjen også avkreves bompenger på flyplassen (fra kr 11) 
Andel bompenger er fast med kr 17 selv om drosjen blir belastet med bompenger på Askøypakken (kr 26 til kr 52)

Taxi 1 oppkrever som før også utlegg til bompenger på utenforliggende bomstasjoner (f eks Kvam pakken) samt fergekostnader et.c. med pålydende for de tilfeller drosjen passerer slike punkt, begge veier.

Taxi 1 oppfordrer alle passasjerer til å betale med kort for å redusere risiko for våre sjåfører. Kontanthåndtering er kostbar og Taxi 1 har gebyr på kr 30 for å få dekket denne kostnader. (Dekning av kostnader er tilatt jf finansavtaleloven § 39 b

Regjeringen har bestemt at mva på persontransport skal økes med 2 % poeng fra 1.1.2018.
Taxinæringen mottar ikke støtte slik som bussnæringen gjør, hvilket medfører at hele økningen dessverre må belastes taxipassasjeren. Ny prisliste følger således for 2018.

Takster Taxi 1 pr 1.1.2018_revidert.jpg


Transportvilkår for Taxi 1 as for reisende med taxi.

Gyldighet fom 15.2.2008


§ 1 Transportvilkårenes anvendelse
Transportvilkårene er avtalevilkår mellom den reisende og taxifører og/eller taxisentral.

§ 2 Bestilling av taxi
Ved bestilling av taxi gjennom sentral, ved telefonbestilling eller påannen måte, skal bestiller gi relevante opplysninger som måtte være nødvendig for oppdragets utførelse. Dersom det kreves særskilt utrustet kjøretøy, utvidet  setekapasitet eller særlig utstyr (spesialtransport), skal bestiller opplyse dette. Om bestillingen gjelder f. eks. flere enn fire passasjerer og det viser seg at det faktiske behov er redusert, regnes godtgjørelse og lignende i henhold til bestillingen.

§ 3 Bruk av holdeplass. Fortrinnsrett til taxi.
Ved kø på holdeplass, skal taxifører kjøre den reisende som står for tur. Syke, uføre og personer med småbarn har fortrinnsrett til taxi. For øvrig gjelder de av myndighetene fastsatte bestemmelser om fortrinnsrett til taxi.
Reisende fra holdeplass er fortrinnsberettiget til ledig taxi. Publikum på holdeplass henvises til første ledige taxi, men de har selv rett til å velge taxi. Taxier som eventuelt står foran i køen, må om nødvendig flyttes for å gi plass til utkjøring. Ved påstigning skal den reisende oppgi sitt reisemål, om eventuell annen oppgjørsform enn kontant betaling og eventuelle andre forhold av betydning for oppdragets utførelse.

§ 4 Praiing utenom holdeplass.
Når taxi er ledig, skal taxifører sørge for at lediglampe er tent og synlig for publikum. Utenfor en avstand fra nærmeste holdeplass, angitt i sentralens kjørereglement/sjåførinstruks, kan fører plukke opp reisende som gir tydelige tegn, så sant stans og påstigning kan skje innenfor rammen av gjeldende trafikkregler og uten hinder for øvrig trafikk.

§ 5 Taxiførers rett til å avvise turer
Taxifører kan avvise ruset person, reisende som opptrer truende eller personer som av andre årsaker taxifører finner saklig grunn til å avvise. Den reisende har rett til å medbringe førerhund. Dersom person avvises, kan taxifører kreve godtgjørelse i samsvar med taksameterets pålydende.

§ 6 Oppdragets utførelse
En taxifører skal følge den kjørerute som tar kortest tid til bestemmelsesstedet, hvis den reisende ikke bestemmer noe annet. Taxifører plikter etter anmodning på samme turen å kjøre passasjerer til forskjellige steder (kombinering av tur). Hvis ikke annet er avtalt, er sist avstigende passasjer ansvarlig for betaling av turen Ansvar for påbudt bruk av bilbelte og eventuelt at barnesete er forsvarlig festet, følger veitrafikklovens bestemmelser. Person som trenger assistanse fra taxi til inngangsdør eller lignende, kan anmode om bistand. Bistand taxifører yter passasjeren, etter dennes ønske, til, fra eller utenfor transportmidlet skjer for passasjerens risiko. Under turen skal fører og passasjer opptre slik at det ikke oppstår fare for medtrafikanter, bagasje, bil og utstyr. Røyking i taxi er forbudt. Førers bruk av mobiltelefon, dataterminal og lignende under oppdrag skal skje i henhold til sentralens reglement. Bilradio kan benyttes etter den reisendes samtykke. Taxifører kan kreve forhåndsbetaling for turen.

§ 7 Ventetid, avbrudd og forsinkelser
Ved henting av passasjer og under kjøring plikter taxifører å vente i et tidsintervall som fremgår av kjørereglement/sjåførinstruks, hvis ikke annet er avtalt. For spesielle kjøreoppdrag av typen legekjøring, bryllup, barnedåp og begravelse følger ventetid av oppdragets art. Ved forhåndsbestilt taxi gjelder at faktisk fremmøte kan avvike fra bestilt fremmøtetidspunkt. Forhånsdbestilling av drosje er å betrakte som en forskuttert direktebestilling. Det hviler ikke ekstraordinært ansvar utover tilsvarende direktebestilling og avvisning av denne, utover hvis det ikke er betalt en forholdsmessig tilleggsytelse for bestillingen. Må en tur avbrytes på  grunn av feil med kjøretøyet, har taxifører ikke krav på betaling for den utførte kjøring, hvis han ikke innen rimelig tid kan skaffe annen taxi. Dersom ny taxi skaffes, kan taxifører kreve betalt for det han har kjørt, fratrukket den nye taxiens fremmøtepris. Hvis passasjeren ikke ønsker en annen taxi, har taxifører krav på betaling for den kjøring som er utført. Ved avbrytelse av tur på grunn av vær- og/eller føreforhold, har taxifører krav på betaling for kjørt lengde. Forsinkelser som skyldes trafikale og meteorologiske forhold gir den reisende ingen rett til avkorting i samlet takst.

§ 8 Betaling, veksling og kvittering
Taxisentralens takstregulativ og prisbestemmelser benyttes som grunnlag for takstberegningen, med mindre annet er avtalt og aksepteres av kunden ved bruk av sentralens tjenester. Taxiturer kan betales med bank eller kredittkort eller med kontanter. Pr 1.1.2018 oppkreves et gebyr ved kontant betaling. Se gjeldende prisoblat. Ved bruk av rekvisisjon eller annen betalingsform avtales dette med taxifører før turens start. Dersom det gjennom skilting i taxien, sentralens annonsering eller lignende fremgår at bestemte rekvisisjoner, betalings-/kredittkort aksepteres, plikter taxifører å akseptere disse. Taxifører plikter ikke å veksle større seddelbeløp enn angitt i sentralens kjørereglement/sjåførinstruks. Kjøring i forbindelse med veksling av større beløp, belastes passasjer. Taxifører plikter på anmodning å gi passasjer datert kvittering. I kvitteringen skal oppgis taxiførers navn, taxiens løyvenummer, passasjerens på- og avstigningssted samt øvrige opplysninger som er nødvendig til kontroll av at vederlaget er regnet i samsvar med gjeldende takstregulativ. I taxi med kvitteringsskrivende taksameter, skal dette benyttes ved utskrift av kvittering. Ved levering av rekvisisjon uten inngått avtale med selskapet vil oppdraget faktureres med minimum 200,-
kroner.

§ 9 Sikkerhet for betaling
Taxifører skal snarest og innen 24 – tjuefire – timer underrette taxisentralen om gjenstander mottatt som sikkerhet for betaling. Offentlige dokumenter som f. eks. pass og førerkort, aksepteres ikke som panteobjekt. Taxifører plikter å gi passasjeren kvittering på sentralens godkjente blankett for mottatt pant. Pantekvittering skal være påført kjørerute, kjørebeløp, gebyr, tid og sted for tilbakelevering av pantet. Gjeldsbrev, godkjent av taxisentralen, kan benyttes som et alternativ til pant i forbindelse med sikkerhet for betaling.

§ 10 Bagasje og lignende
Taxifører skal hjelpe til med å anbringe bagasje og annet i taxien. Fører kan avvise bagasje og annet som etter sitt omfang eller utforming ikke er egnet til å bli transportert i taxien.  Dersom den reisende ønsker å medbringe bagasje utover det som normalt kan påregnes medtatt i ordinær taxi, skal det opplyses til sentralen ved bestilling. Hvis mulig kan da sentralen formidle oppdraget til taxi tilpasset oppdragets art.

§ 11 Hittegods
Taxifører skal etter hver tur straks undersøke om noe er gjenglemt i taxien, slik at glemte saker kan bli levert tilbake til rette vedkommende med det samme. Er dette ikke mulig, skal fører levere gjenstander gjenglemt i taxien på det av sentralens anviste sted innen 24 timer. Han plikter å dra forsvarlig omsorg for gjenstanden.

§ 12 Ansvar
a) Skade på person
Transportørens ansvar for skade på person under transport er nærmere regulert i bilansvarsloven. Transportøren skal ha forsikring i samsvar med de krav som lovgivningen bestemmer.
b) Bagasje og annet gods
Går håndbagasje eller ting som de reisende medbringer, helt eller delvis tapt, eller blir slike gjenstander skadd under reisen plikter transportøren å erstatte tapet eller skaden, dersom tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelser fra transportørens side. For skade på og/eller tap av bagasje eller andre ting passasjeren medbringer, er transportørens ansvar begrenset til kr. 60,- pr. kg.av den del av godset som er gått tapt eller blir skadet.
c) Forsinkelse
Erstatningsplikt for forsinkelse kan oppstå når fremmøte eller tiden for å fullføre oppdraget, overskrider hva som etter omstendighetene må anses som rimelig. Ansvar foreligger ikke dersom forsinkelsen skyldes passasjeren eller
omstendigheter som taxifører ikke kunne unngå og hvis følger han ikke kunne forebygge. Erstatningsplikten bortfaller ved at kunden innen rimelig tid blir gitt beskjed om at bestillingen ikke kan effektueres eller blir forsinket. Kunden kan da velge alternative løsninger. Transportørens ansvar for forsinkelsen er uansett oppad begrenset til transportens kostnader knyttet til selve utførelsen av drosjeturen og maksimalt et beløp på 500 kroner. Det vil ikke godkjøres erstatning for andre påløpende kostnader utover maksimalt beløp, i forbindelse med feil eller mangler ved bestilling eller utførelse av oppdraget. Dette vilkårlig av om feilen ligger utelukkende hos sjåfør eller selskap.
d) Den reisendes ansvar
Den reisende plikter å erstatte skader eller andre pålpøpende kostnader i forbindelse med oppdraget, som ved forsett eller uaktsomhet påføres transportøren.

§ 13 Regler ved tvister
Tvist mellom den reisende og taxifører som ikke lar seg løse mellom partene, kan den reisende forelegge sentralen.

§ 14 Reklamasjon, frister og foreldelse
Den som vil kreve erstatning for tap må gi transportøren og/eller den sentralen hvor transportøren er tilsluttet, meddelelse uten ugrunnet opphold. Krav om erstatning etter disse befordringsvedtekter, foreldes etter et 1 måned med mindre andre frister skal anvendes i medhold av annen lovgivning.

§ 15 Opplysning
Transportvilkårene skal, sammen med gjeldende takstregulativ, være tilgjengelig i taxien eller på selskaspets kontor/hjemmeside og forevises den reisende på forlangende. Ved at kunden bestiller eller booker et oppdrag aksepterer kunden disse vilkår.

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Vennligst gjenta koden fra bildet